Stängsellarm

Stängsellarmsystem utgör en av de mest använda och kostnadseffektiva detektionssystemen inom perimeterlarm.

Samtliga våra stängsellarmsystem är baserade på sensorkabeln VibraTek ® 3G som tillhör tredje generationens vibrationskänslig linjär sensorkabel speciellt utformad för att ge hög detektionskänslighet i kombination med extremt låg benägenhet för oönskade larm vid montage på skyddsobjektets stängsel. Utvecklingen av VibraTek ® 3G bygger på kunskap som samlats under mer än 20 års operativ erfarenhet av utveckling och design av stängsellarmsystem. Trots att VibraTek ® 3G har en sofistikerad konstruktion är den samtidigt enkel att installera. Betydande research och konstruktionsarbete har lagts ner på att se till att de mekaniska egenskaperna hos sensorkabeln noga matchar utbudet av de olika stängseltyperna som förekommer för att säkerställa optimal prestanda.

VibraTek

VibraTek ® 3G skiljer sig även från andra linjära magnetiska sensorkablar genom att den har en mekanisk dämpning som eliminerar falsklarm som uppstår med odämpade sensorkablar av liknande konstruktion. Denna väsentliga skillnad i utformningen av sensorkabeln är grundläggande för att uppnå betydande förbättring av detekteringssäkerheten.

I VibraTek familjen ingår följande systemtyper;

DuoTek SA

Systemet är i grundutförande uppbyggt av analysatorn UnoTek/DuoTek för en alternativt två zoner. Sensorkabeln, som finns i två alternativa utföranden, ansluts till analysatorn i ena änden och avslutas med en ändavslutningsbox i andra änden. Vid grindpartier finns speciella larmförbikopplare och grindsatser liksom kopplingsboxar för förbindelse med ”död” kabel mellan de båda sidorna av grindpartiet. Parmatersättning sker med hjälp av en speciell programmeringsenhet alternativ från en PC med programvaran Windows GUI.

DuoTek SA installeras som fristående system och kan anslutas till alla konventionella inbrottslarmsystem och överordnade styr- och övervakningssystem.

Vid behov av större nätverksbaserade system med central parametersättning används DuoTek Net system.

DuoTek ® analysatorn använder toppmodern digital signalbehandling i kombination med kraftfulla programvaruprocesser som kontinuerligt analyserar den digitala data som genereras vid  mekanisk aktivitet på områdesskyddets stängsel/barriär och  tänjer därigenom på gränserna för detekteringens prestanda långt utöver jämförbara tekniker som för närvarande existerar på marknaden.

För ytterligare information se Produktblad DuoTek SA

DuoTek Net

Systemet är i grundutförande uppbyggt av analysatorn DuoTek Net för två zoner. Sensorkabeln, som finns i två alternativa utföranden, ansluts till analysatorn i ena änden och avslutas med en ändavslutningsbox i andra änden. Vid grindpartier finns speciella larmförbikopplare och grindsatser liksom kopplingsboxar för förbindelse med ”död” kabel mellan de båda sidorna av grindpartiet.

DuoTek Net används normalt tillsammans med ett PC baserat styr- och övervakningssystem (SMS) som hanterar all information och samtidigt tillåter konfigurering och justering av varje analysator från en ingenjörsprogramvara som ingår som en del i SMS systemet. Analysatorerna länkas samman via en RS485 kommunikation som överför alla händelser från analysatorerna till SMS systemet och samtidigt laddar ner konfigureringsdata från SMS systemet till analysatorerna. RS485 kommunikationen kontrolleras via en EtherTek basestation som konverterar RS 485 protokollet till internet IP protokoll som medger anslutning till ett nätverk dit SMS systemet är anslutet. En Ethernet basestation kan hantera upp till 32 DuoTek Net analysatorer och konverterar all kommunikationsdata till/från analysatorerna till IP data för hantering i SMS systemet. Varje analysator har fyra ingångar samt fyra utgångar som kan konfigureras för valfri användning med hantering från SMS systemet.

För ytterligare information se Produktblad DuoTek Net

MultiTek

MultiTek systemet är i grundutförande uppbyggt av en centralt placerad masterrack med upp till tre slavrackar vilka rymmer signalanalyskort för upp till 64 stängsellarmzoner och upp till 128 externa larmkontakter. Via en eller flera parslagen telesignalkabel/lar är centralutrustningen ansluten till passiva gränssnittsboxar, placerade invid stängselzonerna. Avståndet mellan centralutrustningen och de lokala kopplingsboxarna kan uppgå till 2,5km. Sensorkabeln, som finns i två alternativa utföranden, ansluts till gränssnittsboxarna i ena änden och avslutas med en ändavslutningsbox i andra änden. Vid grindpartier finns speciella larmförbikopplare och grindsatser liksom kopplingsboxar för förbindelse med ”död” kabel mellan de båda sidorna av grindpartiet. MultiTek är avsett att anslutas ett PC baserat styr- och övervakningssystem (SMS) som hanterar all övervakning, information/avlyssning och diagnostik och samtidigt tillåter konfigurering och justering av varje larmzon. I masterracken innehåller ett EtherTek IP interface som sköter all kommunikationsdata till/från SMS systemet.

För ytterligare information se  Produktblad MultiTek Net

 

VibraSector

Systemet är i grundutförande uppbyggt av analysatorn VibraSector som medger anslutning av upp till 1000m sensorkabel i antingen en sluten loop alternativt som en stubbledning med en returledning till analysatorn av typ död kabel/konventionell telesignalledning. Sensorkabeln, som finns i två alternativa utföranden, delas upp i delzoner (upp till 100st) med hjälp av segmentsmoduler som placeras invid varje delzonsgräns. Segmentsmodulen är helt passiv och kräver ingen spänningsmatning eller datakommunikation. Systemet har en unik sabotageövervakning av sensorkabeln som anger inom vilken delzon sabotagelarmet aktiverats. Till grindpartier finns speciella grindsatser liksom kopplingsboxar för förbindelse med ”död” kabel mellan de båda sidorna av grindpartiet.

VibraSector kan anslutas till konventionella inbrottslarmsystem och överordnade styr- och övervakningssystem via antingen en inbyggd relämodul i analystorn (med 10 reläer) eller via en extern relämodul (upp till 100 reläer) varvid paramatersättningen sker med hjälp av en programvara installerad i en separat PC. VibraSector kan även integreras med ett PC baserat styr- och övervakningssystem (SMS) som hanterar all information och samtidigt tillåter konfigurering och justering av varje analysator från en ingenjörsprogramvara som ingår som en del i SMS systemet. I det senare fallet sker all kommunikation via ett standard IP nätverk.

För ytterligare information se Produktblad VibraSector

VibraFon

VibraFon är ett nytt avancerat mur- och skalskyddslarm för tidig detektering av angrepp mot murar och robusta omslutningsytor som via högkänsliga sensorer detekterar vibrationer som uppstår vid angrepp mot muren/ omslutningsytan avsett att anslutas till ett konventionellt inbrottslarmsystem eller ett överordnat styr- och övervakningssystem.

Systemet är i grundutförande uppbyggt av sammanlänkade sensorer som ansluts till signalanalysatorn VibraFon utförd för en larmzon. Varje larmzon kan vara upp till 100m och innehålla som max 32 vibrationssensorer. Signalanalysatorn placeras antingen i anslutning till det övervakade objektet (muren, omslutningsytan). I denna applikation ansluts en 5-pars signalkabel för spänningsmatning och signaler. Alternativt kan signalanalysatorn installeras inomhus på en central plats och förbindas med sensorerna via en två pars signalkabel vars längd kan uppgå till 2,5km.

Parametersättning sker med hjälp av en speciell programmeringsenhet alternativ från en PC med programvaran Windows GUI.

Sensorerna kan levereras som separata enheter eller sammanlänkade via en prefabricerad kabel.

För ytterligare information se Produktblad VibraFon